Wysokość opłat dodatkowych

[ 12.09.2015 ]

Uchwała Nr 75/20

Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

 

 

dotyczy: ustalenia wysokości opłat dodatkowych.

 

Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając w oparciu o § 89 i § 96 ust. 8 statutu ustala wysokość opłat dodatkowych:

 1. Jednorazowa opłata za udzielenie informacji o przeprowadzonych transakcjach kupna-sprzedaży praw do lokalu, wydawanej na wniosek:
 2. biegłych rzeczoznawców majątkowych,
 3. biur/agencji nieruchomości,
 4. studentów/słuchaczy wyższych uczelni
 • 200 zł,- + VAT

 

 1. Jednorazowa opłata za wydanie zaświadczenia do kancelarii notarialnej od zbywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego
  z wyłączeniem umów zawieranych pomiędzy członkami Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (przez zbycie rozumie się każdą formę przeniesienia własności np. sprzedaż, darowizna,  podział majątku, postępowanie spadkowe, zamiana itp.):
 • 150,- zł

 

 1. Jednorazowa opłata za wydanie zaświadczenia celem założenia księgi wieczystej:
 • 50 zł

 

 1. Jednorazowa opłata za wydanie zaświadczenia celem przedłożenia w Banku:
 • 100 zł

 

 1. Jednorazowa opłata za udzielenie informacji dla komorników sądowych wynika z maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie takiej informacji zgodnie z przepisami ustawy o kosztach komorniczych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

 

 1. Opłata za wydanie zaświadczenia o posiadanym tytule prawnym do lokalu wydawanego na żądanie strony zainteresowanej celem przedłożenia do instytucji innej niż kancelaria notarialna, sąd, bank
 • 30,00 zł

 

 1. Opłata za udzielenie informacji o osobach posiadających prawo do lokalu w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wydawanej na wniosek:
 1. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 2. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń,
 3. pozostałych firm ubezpieczeniowych z wyjątkiem Towarzystwa Ubezpieczeń SA UNIQA w sprawach likwidacji szkód,
 4. banków,
 5. funduszy powierniczych i inwestycyjnych,
 6. kancelarii prawnych,
 7. wierzycieli,
 8. firm windykacyjnych,
 9. biur/agencji nieruchomości.
 • 50,- zł + VAT

 

 1. Opłata miesięczna za prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym oraz umieszczenie na ścianie budynku informacji o tej działalności na tablicy o powierzchni
  do 0,50 m2:
 1. w budynkach wysokich – 4,00 zł + VAT
 2. w budynkach niskich – 3,00 zł + VAT

 

Powierzchnię lokalu mieszkalnego wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej określa zainteresowany, a w przypadku braku uzgodnienia przyjmuje się powierzchnię minimalną: 3,00 m2.

Naliczenie i regulowanie tych opłat powinno następować na podstawie faktury wystawianej raz na kwartał.

 

 1. Opłata roczna za umieszczenie na elewacji budynku szyldu informacyjno – reklamowego
  o powierzchni do 0,50 m2 przez:
 2. członka Spółdzielni    – 100,00 zł + VAT
 3. osoby nie będące członkami Spółdzielni, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje  – 150,00 zł + VAT

 

Minimalny okres wywieszenie szyldu  –  ½ roku.

W przypadku tablicy o większej powierzchni Zarząd Spółdzielni ustali opłatę na indywidualny wniosek zainteresowanego.

 

 1. Opłata miesięczna za montaż reklamy wolnostojącej na terenach Spółdzielni:
 • za każdy rozpoczęty m2 powierzchni tablicy reklamowej: – 20,00 zł + VAT
 1. Opłata miesięczna za umieszczenie reklam, plakatów i innych ogłoszeń o formacie A-4 na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni:
 1. przez przedsiębiorców, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje – 1,65 zł + VAT za 1 tablicę
 2. przez osoby fizyczne nie będące członkami Spółdzielni – 1,25 zł + VAT za 1 tablicę
 3. przez osoby fizyczne będące członkami Spółdzielni – 0,82 zł + VAT za 1 tablicę
 1. Opłata miesięczna za umieszczenie reklam, plakatów i innych ogłoszeń o formacie A-4 na       tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i Administracjach: 10,00 zł + VAT za 1 tablicę

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Traci moc Uchwała nr 91/19 Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych.

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów

81 1020 4955 0000 7102 0008 9961

 


Załączniki:
Załącznik nr 1 – Uchwała (.PDF)

‹ powrót