Wysokość opłat dodatkowych

[ 12.09.2015 ]

Uchwała nr 122 /14 Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 9 grudnia 2014 r.

dotyczy: ustalenia wysokości opłat dodatkowych.

Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając zgodnie z § 95 ust. 1 i § 102 ust. 3 statutu ustala wysokości opłat dodatkowych:

1.     Jednorazowa opłata za udostępnienie dokumentów dla biegłych rzeczoznawców majątkowych:

 • 150,- zł + VAT,

2.     Jednorazowa opłata od zbywców i nabywców spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego z wyłączeniem umów zawieranych pomiędzy członkami Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

 • 130,- zł,

W przypadku gdy zbywca nabędzie nowy lokal w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ciągu 6-ciu miesięcy od zbycia lokalu, wówczas jest zwolniony z ponownej wpłaty z tyt. nabycia nowego lokalu.

 

3.     Jednorazowa opłata od osób zbywających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego na podstawie umowy darowizny:

 • 130,- zł,

4.     Jednorazowa opłata za wydanie zaświadczenia do złożenia ksiąg wieczystych:

 • 20,- zł,

5.     Jednorazowa opłata za wydanie zaświadczenia do Banku:

 • 50,- zł,

6.     Opłata za udzielenie informacji dla komorników sądowych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych w wys. 50,- zł + VAT od każdej informacji z wyłączeniem zapytań komornika dotyczących postępowań egzekucyjnych prowadzonych z wniosku Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

7.     Opłatę określoną w punkcie 6 należy pobierać także za udzielenie informacji dotyczących osób posiadających prawa do lokali w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej udzielonych na wniosek następujących podmiotów:

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne firmy ubezpieczeniowe,
 2. Banki,
 3. Fundusze powiernicze i inwestycyjne,
 4. Kancelarie prawne,
 5. Wierzyciele,
 6. Firmy windykacyjne,
 7. Biura nieruchomości,

8.     Opłata miesięczna za prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym oraz umieszczenie na ścianie budynku informacji o tej działalności na tablicy o powierzchni do 0,50 m2 :

 1. w budynkach wysokich – 4,00 zł + VAT,
 2. budynkach niskich – 3,00 zł + VAT.

Powierzchnię lokalu mieszkalnego wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej określa zainteresowany, a w przypadku braku uzgodnienia przyjmuje się powierzchnię minimalną: 3,0 m2 .

Naliczanie i regulowanie tych opłat powinno następować na podstawie faktury wystawianej raz na kwartał.

9.     Opłata roczna za umieszczenie na elewacji budynku szyldu informacyjno-reklamowego o powierzchni do 0,50 m2 przez:

 1. członków Spółdzielni – 100,00 zł + VAT,
 2. osoby nie będące członkami Spółdzielni, przedsiębiorców, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje – 150,00 zł + VAT.

Minimalny okres wywieszenia szyldu – ½ roku.

W przypadku tablicy o większej powierzchni Zarząd Spółdzielni ustali opłatę na indywidualny wniosek zainteresowanego.

10.  Opłata miesięczna za montaż reklamy wolnostojącej na terenach Spółdzielni:

 • za każdy rozpoczęty m2 powierzchni tablicy reklamowej:  -15,00 zł + VAT

11. Opłata miesięczna za umieszczenie reklam, plakatów i innych ogłoszeń o formacie A-4 na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni:

 1. przez przedsiębiorców, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje – 1,65 zł + VAT za 1 tablicę,
 2. przez osoby fizyczne nie będące członkami Spółdzielni – 1,25 zł + VAT za 1 tablicę,
 3. przez osoby fizyczne będące członkami Spółdzielni – 0,82 zł + VAT za 1 tablicę.

12. Opłata miesięczna za umieszczenie reklam, plakatów i innych ogłoszeń o formacie A-4 na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, Administracjach i Klubach Osiedlowych:

 • 10,00 zł + VAT za 1 tablicę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.01.2015 roku.

 

ZARZĄD TSM

Treść uchwały do pobrania w pliku .PDF


Wykaz obowiązujących opłat zgodnie z uchwałą Zarządu nr 122/14 z dnia 9.12.2014r. a związanych z działalnością Działu Członkowsko – Mieszkaniowego:

Nazwa odbiorcy: Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
33-100 Tarnów, ul. Sowińskiego 12-14
Konto: 81 1020 4955 0000 7102 0008 9961
Kwota Tytułem
130,00 zł – zbycie lokalu pod adresem … (dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
130,00 zł – nabycie lokalu pod adresem … (dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
Powyższa opłata nie dotyczy umów zawieranych pomiędzy członkami Spółdzielni.
500,00 zł – wpisowe
200,00 zł – udział członkowski
20,00 zł – zaświadczenie do ksiąg wieczystych
50,00 zł –  zaświadczenie do banku

 

‹ powrót