Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po okazaniu Karty Dużej Rodziny

[ 03.02.2016 ]

Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na podstawie Uchwały Nr XIX/196/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r. rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą od dnia 1 lutego 2016 r. ubiegać się o zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części 1/2 opłaty od każdego członka rodziny zamieszkałego w nieruchomości po okazaniu Kart Dużej Rodziny wszystkich zamieszkałych osób.

Oryginały Kart należy przedłożyć w Biurze Zarządu Spółdzielni
ul. Sowińskiego 14 pok. Nr 2 lub w sekretariacie – pok. Nr 17.

Rodziny wielodzietne (minimum 3 dzieci) nie posiadające Karty Dużej Rodziny mogą również ubiegać się o zwolnienie z opłat pod warunkiem złożenia w Spółdzielni wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami wymienionych w Uchwale Nr XIX/197/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r. – § 1 ust. 2 pkt. 3. Wykaz tych dokumentów dostępny jest również na stronie internetowej Spółdzielni, w Biurze Zarządu TSM ul. Sowińskiego 14
i w poszczególnych Administracjach.

Skompletowane dokumenty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Tarnów, ul. Sowińskiego 14 pok. Nr 2.

 


 

Wypis z Uchwały Nr XIX/197/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – § 1 ust. 2 pkt. 3

 

W przypadku, gdy właściciel lokalu mieszkalnego chce skorzystać ze zwolnień z 1/2 wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części gospodarstw domowych stanowiących rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359) i nie podaje numerów Karty Dużej Rodziny winien dostarczyć następujące dokumenty odnoszące się do poszczególnych członków rodziny wielodzietnej:

1) rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

2) małżonka rodzica – akt małżeństwa,

3) dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość – akt urodzenia,

4) dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

5) dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

6) dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

7) osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo  w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

U W A G I:

Oświadczenia o których mowa w punktach 1, 4 i 7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

 „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 Skompletowane dokumenty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Tarnów, ul. Sowińskiego 14 pok. Nr 2

‹ powrót