Uchwała nr 68/16 Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

[ 28.05.2016 ]

Uchwała nr 68/16 Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 maja 2016 r.
          Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie działając zgodnie z § 140 pkt 8 Statutu TSM dokonał sumowania głosów oddanych na poszczególne uchwały podczas odbytych w 2016 roku części Walnego Zgromadzenia i stwierdza, że:

 

Lp. Nazwa uchwały przyjęta/nie przyjęta
1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2015 r. przyjęta
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r. przyjęta
3. Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2015 r. przyjęta
4. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za
2015 r.
przyjęta
5. Udzielenie absolutorium Panu Sipiora Zbigniew. udzielono absolutorium
6. Udzielenie absolutorium Panu Kępowicz Kazimierz. udzielono absolutorium
7. Udzielenie absolutorium Pani Starzyk Katarzyna. udzielono absolutorium
8. Udzielenie upoważnienia Zarządowi do zaciągania zobowiązań w formie kredytów bankowych w imieniu Spółdzielni. przyjęta
9. W sprawie dalszej działalności społeczno – oświatowej
i kulturalnej.
przyjęta

 

Do pobrania skan uchwały (.PDF)

‹ powrót