Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2017 r.

[ 14.04.2017 ]

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając z upoważnienia Statutu Spółdzielni § 116 i 117 zwołuje:

 • Pierwszą część Walnego Zgromadzenia w dniu 9 maja 2017 r. na godzinę 16:30.
  Administracja Rejon I, os. 25-Lecia PRL 1A, tel. 14 621 42 27,
  Administracja Rejon III, ul. Gumniska 11, tel. 14 621 67 20.
 • Drugą część Walnego Zgromadzenia w dniu 11 maja 2017 r. na godzinę 16:30.
  Administracja Rejon II, ul. Parkowa 25, tel. 14 621 53 51,
  Administracja Rejon IV, ul. Westerplatte 3/71, tel. 14 623 12 36.

Zebrania odbędą się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8 (wejście od ul. Goldhammera).

 

Porządek obrad części Walnego Zgromadzenia: 

  1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium.
  2. Omówienie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji:
   1. mandatowo – skrutacyjnej
   2. uchwał i wniosków
   3.  statutowej
   4. wyborczej
   5. do spraw wykluczeń z listy członków.
  4. Przedstawienie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej w przedmiocie ważności obrad.
  5. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
  6. Przedstawienie  protokołu Komisji wyborczej.
  7. Przedłożenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej:
   • w sprawie wykluczenia z listy członków uchwała RN nr 34/16 z dnia 12.09.2016 r.
   • w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu uchwała RN nr 3/17 z dnia 25.01.2017 r.
  8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r. wraz z kierunkami działania Spółdzielni.
  9. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r. oraz wyniku finansowego za 2016 r.
  10. Przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2016 r.
  11. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach: sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r., sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r. oraz podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2016 r.
  12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
  13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej.
  14. Informacja o realizacji zaleceń polustracyjnych z przeprowadzonej w Spółdzielni lustracji.
  15. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, dyskusja i podjęcie uchwał w tej sprawie.
  16. Wybory delegatów na IX Zjazd Delegatów MZRSM.
  17. Omówienie zmian w Statucie Spółdzielni (§§: 13, 92, 101, 102, 107, 126).
  18. Dyskusja w sprawie projektu zmian w Statucie Spółdzielni.
  19. Omówienie wniosku Zarządu o upoważnienie go do zaciągania zobowiązań w formie kredytów bankowych w imieniu Spółdzielni i zatwierdzenia najwyższej sumy wszystkich zobowiązań Spółdzielni.
  20. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań w formie kredytów bankowych w imieniu Spółdzielni i zatwierdzenia najwyższej sumy wszystkich zobowiązań Spółdzielni.
  21. Sprawozdanie Komisji statutowej.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  23. Sprawozdanie Komisji do spraw wykluczeń z listy członków.
  24. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie odwołania od decyzji Rady Nadzorczej w sprawie wykluczeń z listy członków.
  25. Omówienie wniosków Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości.
   • – lokal mieszkalny nr 68 stanowiący odrębną własność w budynku Westerplatte 14 wraz z udziałem w nieruchomości w wysokości 4977/961809,
   • – lokal mieszkalny nr 28 stanowiący odrębną własność w budynku Westerplatte 17 wraz z udziałem w nieruchomości w wysokości 5014/895903,
   • – zbycie terenu działki nr 207 obręb 152 o powierzchni 2472 m2 , KW TR1T/00121534/2.
  26. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości wymienionych w punkcie 25.
  27. Informacja Zarządu w sprawie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię.
  28. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię.
  29. Przedstawienie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej w sprawie wyników głosowania delegatów na IX Zjazd Delegatów MZRSM na części Walnego Zgromadzenia.
  30. Zakończenie obrad.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z  § 113 ust. 2 Statutu prawo uczestniczenia w części Walnego Zgromadzenia z głosem stanowiącym przysługuje wyłącznie członkowi Spółdzielni (członkowie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni posiadać odpowiedni dowód tożsamości). W związku z w/w unormowaniami Statutu pełnomocnictwo nie upoważnia do udziału w części Walnego Zgromadzenia.

Wybory delegatów na zjazd związku rewizyjnego organizowane są zgodnie z § 118 i § 138 Statutu. Zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć ostatecznie do dnia 21.04.2017 r. do biura Zarządu, ul. Sowińskiego 14.

Sprawozdania, bilans oraz projekty uchwał będące przedmiotem obrad zostaną wyłożone w Administracjach Osiedlowych oraz w biurze Zarządu na 14 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. 24.04.2017 r., w celu umożliwienia członkom zapoznania się z tymi dokumentami. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta jest do wglądu w biurze  Zarządu, ul. Sowińskiego 14.

Wszystkie terminy związane z wyłożeniem sprawozdań, projektów uchwał, zgłaszania projektów uchwał biegną zgodnie z terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Statut znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.tsmtarnow.pl oraz w Zarządzie i Administracjach Osiedlowych.

 

‹ powrót