Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 2017r.

[ 23.11.2017 ]

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


Zarząd   Tarnowskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej   działając  z   upoważnienia   Statutu  Spółdzielni   § 116 i 117 zwołuje :

  • Pierwszą  część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 grudnia 2017 r. na godzinę 16:30.

Administracja Rejon I, Os. Niepodległości 1A,  tel. 14 621 42 27,

Administracja Rejon III, ul. Gumniska 11,  tel. 14 621 67 20.

  • Drugą  część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 grudnia 2017 r. na godzinę 16:30.

Administracja Rejon II, ul. Parkowa 25,  tel. 14 621 53 51,

Administracja Rejon IV, ul. Westerplatte 3/71,  tel. 14 623 12 36.

 

Zebranie odbędzie się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8 (wejście od ul. Goldhammera).

 

Porządek obrad części Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw.

3. Omówienie porządku obrad.

4. Wybór Komisji:

a) mandatowo – skrutacyjnej

b) uchwał i wniosków

c) statutowej

5. Przedstawienie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej w przedmiocie ważności obrad.

6. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.

7. Omówienie zmian w Statucie Spółdzielni wraz z propozycją przyjęcia nowej treści Statutu TSM.

8. Dyskusja w sprawie projektu zmian w Statucie Spółdzielni.

9. Omówienie wniosków Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości.

– lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 100,60 m2 w budynku Bitwy pod Monte Cassino 5 wraz z udziałem w nieruchomości w wysokości 10060/2116287, objętego
KW nr TR1T/00107482/8.

– działki nr 77/94 obr. 152 o powierzchni 3038 m2 , objętej KW nr TR1T/00063849/8 wraz z posadowionym na działce budynkiem stanowiącym odrębną własność przy
ul. Westerplatte 8A.

10.  Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości wymienionych w punkcie 9.

11.  Sprawozdanie Komisji Statutowej.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu  poprzez  przyjęcie nowej treści Statutu TSM.

13.  Zakończenie obrad.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że prawo uczestniczenia w części Walnego Zgromadzenia z głosem stanowiącym przysługuje członkowi Spółdzielni lub ustanowionemu przez niego pełnomocnikowi. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż 1 członka Spółdzielni. Członkowie lub pełnomocnicy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni posiadać dowód tożsamości. Pełnomocnictwa, pod rygorem ich nie uznania, winny być złożone na piśmie przed rozpoczęciem obrad.

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad wraz z projektem zmian Statutu TSM zostaną wyłożone
w Administracjach Osiedlowych oraz w biurze Zarządu na 14 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. 24.11.2017r., w celu umożliwienia członkom zapoznania się z tymi dokumentami.

Informujemy, że pierwsza część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. Wszystkie terminy związane z wyłożeniem projektów uchwał, zgłaszania projektów uchwał biegną zgodnie z terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Obowiązujący Statut znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.tsmtarnow.pl oraz w Zarządzie i Administracjach Osiedlowych.

 

‹ powrót