Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2018r.

[ 26.04.2018 ]

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając z upoważnienia Statutu Spółdzielni § 111 i  112 zwołuje:

 • pierwszą część Walnego Zgromadzenia w dniu 21 maja 2018 r. na godzinę 16:30.
 • drugą część Walnego Zgromadzenia w dniu 22 maja 2018 r. na godzinę 16:30.
 • trzecią część Walnego Zgromadzenia w dniu 23 maja 2018 r. na godzinę 16:30.
 • czwartą część Walnego Zgromadzenia w dniu 24 maja 2018 r. na godzinę 16:30.

Zebrania odbędą się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8 (wejście od ul. Goldhammera).

Porządek obrad części Walnego Zgromadzenia: 

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Omówienie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji:
  1. mandatowo – skrutacyjnej
  2. uchwał i wniosków
  3. wyborczej
 5. Przedstawienie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej w przedmiocie ważności obrad.
 6. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r. wraz z kierunkami działania Spółdzielni.
 8. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r. oraz wyniku finansowego za 2017 r.
 9. Przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017 r.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia: sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r., sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r. oraz podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017r.
 11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
 12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
 13. Przedstawienie protokołu Komisji wyborczej w sprawie zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej.
 14. Omówienie wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej w Spółdzielni lustracji.
 15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wniosków polustracyjnych.
 16. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, dyskusja i podjęcie uchwał w tej sprawie.
 17. Wybór Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 18. Omówienie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
 19. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
 20. Omówienie wniosku Zarządu o upoważnienie go do zaciągania zobowiązań w formie kredytów bankowych
  w imieniu Spółdzielni i zatwierdzenia najwyższej sumy wszystkich zobowiązań Spółdzielni.
 21. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań w formie kredytów bankowych w imieniu Spółdzielni i zatwierdzenia najwyższej sumy wszystkich zobowiązań Spółdzielni.
 22. Przedstawienie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie wyników głosowania do Rady Nadzorczej na części Walnego Zgromadzenia.
 23. Zakończenie obrad.

 

 1. Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z 108 ust. 2 i § 115 Statutu prawo uczestniczenia w części Walnego Zgromadzenia z  głosem stanowiącym przysługuje członkowi Spółdzielni lub ustanowionemu przez niego pełnomocnikowi. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnictwa pod rygorem ich nie uznania winny być złożone na piśmie przed rozpoczęciem obrad. Członkowie lub pełnomocnicy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni posiadać odpowiedni dowód tożsamości.
 2. Wybory do Rady Nadzorczej organizowane są zgodnie z § 113 i § 131 Statutu. Wzory dokumentów związanych
  z wyborem do Rady Nadzorczej są do pobrania w Dziale Samorządu i Organizacji w biurze Zarządu (pokój nr 24). Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej wraz z wymaganą dokumentacją należy dostarczyć ostatecznie  do dnia 4 maja 2018r. do biura Zarządu ul. Sowińskiego 14. Statut znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.tsmtarnow.pl oraz w Zarządzie i  Administracjach Osiedlowych.
 3. Sprawozdania, skrócony bilans oraz projekty uchwał będące przedmiotem obrad zostały wyłożone w Administracjach Osiedlowych oraz w biurze Zarządu. Pełny bilans jest do wglądu w biurze Zarządu, Sowińskiego 14.

 

Informujemy, że pierwsza część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r.
Wszystkie terminy związane z wyłożeniem sprawozdań, projektów uchwał, zgłaszania projektów uchwał i zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej biegną zgodnie z terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

‹ powrót