Przetarg nieograniczony (ofertowy) na wykonywanie na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy na zlecenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali.

[ 16.05.2018 ]

TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ogłasza przetarg nieograniczony (ofertowy) na wykonywanie na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy na zlecenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali.

 1. Warunki umowy:
  A. cena wskazana w ofercie jest stała i obowiązywać będzie strony przez cały okres umowny tj. przez 2 lata,
  B. operaty szacunkowe wykonywane na zlecenie Spółdzielni winny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w terminie do 14 dni od daty otrzymania zlecenia.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
  A. osoby fizyczne posiadające uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości,
  B. spółki i osoby prawne zatrudniające rzeczoznawców majątkowych.

 

 1. Wymogi składanej oferty:
  A. cena wykonania wyceny pojedynczego lokalu (cena brutto),
 • mieszkalnego:
 • wg cen obecnych,
 • mieszkalnego:
 • wg cen obecnych i wg cen na dzień wygaśnięcia prawa,
 • użytkowego:
 • wg cen obecnych.

  B. kserokopia uprawnień rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości,
  C. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  D. oświadczenie czy oferent jest/nie jest płatnikiem podatku VAT,
  E. nr PESEL,
  F. nr NIP.

 

 1. Kryteria oceny ofert:
  A.oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową niejawnie wg kryterium:
 • cena brutto za wykonanie jednego zlecenia w 2 egzemplarzach.

 

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg – operaty szacunkowe” należy przesłać lub złożyć w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Sowińskiego 14 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2018r.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2018r. o godz. 13-tej w biurze Spółdzielni w  Tarnowie, ul.  Sowińskiego 14.

 Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

‹ powrót