Walne Zgromadzenie 2019

[ 16.04.2019 ]

Zawiadomienie


Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając z upoważnienia Statutu Spółdzielni § 111 i 112 zwołuje:
Pierwszą część Walnego Zgromadzenia w dniu 8 maja 2019 r. na godzinę 16:30.
(Administracja Rejon I, Administracja Rejon III)
Drugą część Walnego Zgromadzenia w dniu 9 maja 2019 r. na godzinę 16:30.
(Administracja Rejon II, Administracja Rejon IV)
Zebranie odbędzie się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8 (wejście od ul. Goldhammera).

Porządek obrad części Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Omówienie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
a) mandatowo – skrutacyjnej,
b) uchwał i wniosków.
5. Przedstawienie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej w przedmiocie ważności obrad.
6. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r. wraz z kierunkami działania Spółdzielni.
8. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. oraz wyniku finansowego za 2018 r.
9. Przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 r.
10. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia: sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. wraz z kierunkami działania Spółdzielni, sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. oraz podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 r.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
13. Informacja o realizacji zaleceń polustracyjnych z przeprowadzonej w Spółdzielni lustracji.
14. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, dyskusja i podjęcie uchwał w tej sprawie.
15. Omówienie wniosku Zarządu o upoważnienie go do zaciągania zobowiązań w formie kredytów bankowychw imieniu Spółdzielni i zatwierdzenia najwyższej sumy wszystkich zobowiązań Spółdzielni.
16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań w formie kredytów bankowych w imieniu Spółdzielni i zatwierdzenia najwyższej sumy wszystkich zobowiązań Spółdzielni.
17. Omówienie wniosków Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości:

    • lokalu mieszkalnego nr 10 stanowiącego odrębną własność w budynku Marynarki Wojennej 16 wraz z udziałem w nieruchomości
     w wysokości 7362/282761,
    • działki nr 149/7 obręb 162 o powierzchni 82 m2 , KW TR1T/00116814/1, w rejonie ul. Słonecznej oraz ul. Leśnej,
    • działki nr 255/6 obręb 205 o powierzchni 1 256 m2, KW TR1T/00111825/6, w rejonie pawilonów ul. Bitwy o Wał Pomorski 6,
    • działki nr 248/6 obręb 205 o powierzchni 1 622 m2, KW TR1T/00111924/0, w rejonie pawilonów ul. Bitwy o Wał Pomorski 2.
    • działki nr 206/2 obręb 152 o powierzchni 21 m2 , KW TR1T/00157081/2 w rejonie ul. Westerplatte 8 (zespół garaży).

18. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości wymienionych w punkcie 17.
19. Zakończenie obrad.

A. Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z § 108 ust. 2 i § 115 Statutu prawo uczestniczenia w części Walnego Zgromadzenia z głosem stanowiącym przysługuje członkowi Spółdzielni lub ustanowionemu przez niego pełnomocnikowi. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnictwa pod rygorem ich nie uznania winny być złożone na piśmie przed rozpoczęciem obrad. Członkowie lub pełnomocnicy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni posiadać odpowiedni dokument tożsamości.
B. Sprawozdania, skrócony bilans oraz projekty uchwał będące przedmiotem obrad zostały wyłożone w Administracjach Osiedlowych oraz w biurze Zarządu. Pełny bilans jest do wglądu w biurze Zarządu, ul. Sowińskiego 14.

Informujemy, że:
Pierwsza część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 8 maja 2019r. o godzinie 16:30,
(Administracja Rejon I, Administracja Rejon III).

Druga część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 9 maja 2019r. o godzinie 16:30.
(Administracja Rejon II, Administracja Rejon IV).

Wszystkie terminy związane z wyłożeniem sprawozdań, projektów uchwał, zgłaszania projektów uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad biegną zgodnie z terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
Statut oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.tsmtarnow.pl oraz w Zarządzie i Administracjach Osiedlowych.

‹ powrót