Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób posiadających tytuł prawny do lokalu w zasobach TSM

Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych – RODO

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1)

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego, e-mail )  z Tarnowską Spółdzielnią Mieszkaniową. Jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszelkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

 

Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd TSM.

 

DLACZEGO I JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Z chwilą nabycia lokalu pozostającego w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pozyskujemy od Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

 • Imiona i nazwisko,
 • Adres i rodzaj lokalu w zasobach Spółdzielni, do którego przysługuje lub będzie przysługiwało Państwu prawo,
 • Miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji,
 • PESEL,
 • Imiona i nazwiska oraz daty urodzenia osób zamieszkujących lub korzystających z lokalu (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/użytkowego; odrębna nieruchomość),
 • Numer telefonu kontaktowego oraz ewentualnie adres e-mail.

 

Dodatkowo, jeśli dokonują Państwo opłat za pośrednictwem np. banku, instytucji płatniczej informujemy, że wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty – dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia czy dokonali Państwo poprawnej wpłaty.

 

Podanie danych jest w celu:

 • realizacji wzajemnych zobowiązań wynikających z faktu posiadania przez Państwa tytułu prawnego do lokalu zlokalizowanego w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynikających z Prawa Spółdzielczego, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz obowiązującego Statutu Spółdzielni i regulaminów wprowadzonych na jego podstawie tj. między innymi:
  • dokonywania naliczeń opłat i ich rozliczeń na lokal, a także wystawiania i przechowywania faktur
  • rozliczeń mediów,
  • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (m. in. działania windykacyjne; zawiadamianie właściwych organów),
  • informowania o obowiązujących właściciela regulaminach użytkowania mieszkania, przestrzegania porządku domowego itp.,
  • do celów kontaktowych wyłącznie w kwestiach związanych z posiadaniem przez Państwa tytułu prawnego do lokalu pozostającego w zasobach Spółdzielni,
  • prowadzenia korespondencji w sprawie pytań, wniosków, skarg itd.,
  • zapewnienie bezpieczeństwa w nieruchomościach zgodnie z Prawem Budowlanym (m. in. wykonywania i przygotowania protokołów dotyczących przeglądów elektrycznych, gazowych, kominiarskich, ogólnobudowlanych, UDT),
  • w celu historycznego odtworzenia zdarzeń związanych z posiadaniem tytułu prawnego do lokalu.

 

Państwa dane są nam niezbędne do:

 • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO),
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na TSM (art. 6 ust. 1 c RODO),
 • ochrony Państwa żywotnych interesów (art. 6 ust. 1 d RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów TSM (art. 6 ust. 1 f RODO),

Przetwarzanie w innych celach odbywać się będzie na zasadzie zgody  (art. 6 ust. 1 a RODO). W tym wypadku przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody w każdej chwili.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe członków spółdzielni oraz osób niebędących członkami zawarte:

 • w aktach osobowych przechowywane będą bezterminowo do celów archiwalnych i statystycznych na mocy art. 89 RODO,
 • we wnioskach i zgodach na remont, a także protokołach z przeglądów wynikających z Prawa Budowlanego będą przechowywane do czasu istnienia budynku,
 • na drukach czynszowych oraz fakturach VAT będą przechowywane przez 6 lat,
 • w raportach kasowych oraz wyciągach bankowych będą przechowywane przez 11 lat,

Dane osobowe wskazane w orzeczeniu sądowym będą przechowywane 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności na podstawie umów powierzenia danych.

Państwa dane osobowe przekazujemy również odbiorcom trzecim, na ich pisemny wniosek zawierający podstawę prawną umożliwiającą udostępnienie danych (organy państwowe) oraz innym administratorom.

Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Jest to uzależnione od przepisów prawa, w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu.

 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych TSM Ewą Olszewską pod adresem e-mail:  iod@tsmtarnow.pl

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Przyjęte rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej Spółdzielni odpowiadają standardom bezpieczeństwa informacji.