Regulaminy

 

 

Lp. Nazwa regulaminu Rozszerzenie
1. Ujednolicony tekst regulaminu określającego zasady akumulacji i wydatkowania środków z funduszy remontowych. .PDF
Aneks .PDF
2. Regulamin ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali
w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
.PDF
Aneks .PDF
Załącznik nr 1 – Ilość osób .PDF
Załącznik nr 2 – Karta Dużej Rodziny .PDF
3. Ujednolicony tekst regulaminu ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w TSM. .PDF
Aneks .PDF
4. Regulamin gospodarki finansowej oraz zasad tworzenia i gospodarowania funduszami w TSM .PDF
5. Ujednolicony tekst regulaminu podziału obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali związanych z naprawą i konserwacją lokali
oraz z tytułu rozliczania Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale
.PDF
Aneks .PDF
Aneks .PDF
6. Regulamin porządku domowego obowiązującego w budynkach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .PDF
7. Regulamin określający tryb i zasady ogłaszania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .PDF
8. Regulamin Rady Nadzorczej Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .PDF
9.  Regulamin określający zasady udzielania zamówień przez Tarnowską Spółdzielnię Mieszkaniową .PDF
10.  Regulamin wynajmu lokali o innym przeznaczeniu, dzierżawy terenu w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .PDF
11.  Regulamin Komitetów Mieszkańców Nieruchomości .PDF
12.  Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-BOK .PDF
13. Regulamin określający zasady wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania na terenach nieruchomości w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .PDF
Aneks .PDF
14. Regulamin Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .PDF
Aneks .PDF
15. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .PDF
16. Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .PDF