Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywa raz w miesiącu posiedzenie plenarne. Rada sprawuje nadzór nad działalnością finansową i inwestycyjną Spółdzielni.
Obecnie w ramach Rady Nadzorczej pracują trzy komisje:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 • Komisja Społeczno Samorządowa

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. Uchwalanie planów gospodarczych, programów budownictwa mieszkaniowego i programów działalności społecznej i kulturalnej.
 2. Nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) nadzorowanie i kontrola sposobu przeprowadzania w Spółdzielni postępowań o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych lub usług przez wykonawców zewnętrznych,
  c) nadzorowanie i kontrola organizowanych przez Spółdzielnię przetargów na zbycie praw do lokali,
  d) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych – ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
  e) przeprowadzenie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 3. Powoływanie biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
 6. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
 7. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
 8. Składanie Walnemu Zgromadzeniu lub jego części sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.
 10. Wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców.
 11. Uchwalanie regulaminów określonych w Statucie.
 12. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawach zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności.
 14. Podejmowanie – na wniosek większości właścicieli lokali zamieszkujących w budynku (budynkach), obliczonej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej – uchwał w sprawie zwiększenia obciążeń właścicieli lokali użytkowych położonych w tym budynku, z tytułu eksploatacji nieruchomości wspólnej.
 15. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w postanowieniach statutu.
 16. Ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
 17. Dla zapewnienia współpracy z mieszkańcami w realizacji zadań na rzecz osiedla lub poszczególnych nieruchomości w osiedlu Rada Nadzorcza może powoływać Komitety Mieszkańców Nieruchomości.

Skład Rady Nadzorczej Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

 1. Białas Urszula
 2. Dudzik Dariusz
 3. Gawron Tadeusz
 4. Gieroń Władysław
 5. Grochowalska Zofia
 6. Kisilewicz Jakub
 7. Klisiewicz Grażyna
 8. Krawczyk Jerzy –Przewodniczący Rady Nadzorczej
 9. Lewiński Roman
 10. Lizak Bogumił
 11. Rzepecki Tadeusz –Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 12. Serwin Andrzej
 13. Siembab-Kopacz Agnieszka
 14. Smoła Tadeusz –Sekretarz Rady Nadzorczej
 15. Wrześniowski Andrzej

Zastępcy członków Rady Nadzorczej:

 1. Trzeciak Maria
 2. Zgłobica Jerzy