Gdzie załatwić sprawę?

Poniżej przedstawiamy podstawowy zakres spraw prowadzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Spółdzielni. Jeżeli w poniższym zestawieniu nie znaleźli Państwo sprawy, którą chcecie załatwić, prosimy o kontakt z Sekretariatem Spółdzielni, tel. 14 656-77-11, 14 656-77-12, e-mail: sekretariat@tsmtarnów.pl

Administracje Osiedlowe

Administracje Osiedlowe prowadzą sprawy związane bezpośrednio z eksploatacją zasobów mieszkaniowych oraz terenów przyległych, a w szczególności dotyczące:

 • zgłoszenia wszelkich awarie i usterki występujące w częściach wspólnych nieruchomości związane z instalacją wodną i kanalizacyjną, instalacją gazową, instalacją elektryczną (w tym oświetlenia części wspólnych), instalacji AZART, instalacji domofonowej, zamków, samozamykaczy, podpórek drzwi w częściach wspólnych budynku, urządzeń zabawowych i rekreacyjnych,
 • utrzymania czystości i porządku w budynku i jego otoczeniu,
 • utrzymania terenów zielonych (koszenie traw, przycinka i wycinka drzew i krzewów),
 • zimowego utrzymania ciągów pieszych i jezdnych,
 • planów remontowych na nieruchomości,
 • nadzoru nad firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz Spółdzielni,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • dofinansowania do wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych
 • wystąpienia szkody w lokalach mieszkalnych i ich potwierdzenia do ubezpieczyciela,
 • zgłoszenia dewastacji w budynkach i na terenach osiedlowych,
 • okresowych kontroli instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej oraz wymiany legalizacyjnej wodomierzy,
 • współpracy z Komitetami Mieszkańców Nieruchomości
 • protokolarnego przekazania i przejmowania lokali mieszkalnych i użytkowych.

 

Administracja Rejon I

Kierownik: Jacek Stepek

os. Niepodległości 1A
tel. 14 621-42-27
e-mail: adm1@tsmtarnow.pl

  Administracja Rejon II

  Kierownik: mgr Anna Węc-Barszcz

  ul. Parkowa 25
  tel. 14 621-53-51
  e-mail: adm2@tsmtarnow.pl

   Administracja Rejon III

   Kierownik: Elżbieta Kądziołka

   ul. Gumniska 11
   tel. 14 621-67-20
   e-mail: adm3@tsmtarnow.pl

    Administracja Rejon IV

    Kierownik: inż. Bogdan Galus

    ul. Westerplatte 3/71
    tel. 14 623-12-36
    e-mail: adm4@tsmtarnow.pl

      

     Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

     tel. 14 656-77-11 lub 12, wew. 3

     Kierownik Działu: Maria Kazek

     Dział Członkowsko-Mieszkaniowy prowadzi sprawy z zakresu:

     • spraw członkowskich,
     • ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z tytułami prawnymi do tych lokali
     • dokumentacji użytkowej poszczególnych lokali,
     • oświadczeń o ilości osób zamieszkałych w lokalach,
     • wydawania zaświadczeń o posiadanych lokalach,
     • współpracy z kancelariami notarialnymi w zakresie przekształceń tytułów prawnych do lokali,
     • wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Spółdzielni
     • zakładania i usuwania kont eBOK

     Dział Techniczny

     tel. 14 656-77-11 lub 12, wew. 4

     Kierownik Działu: mgr inż. Anna Dudek

     Dział Techniczny prowadzi sprawy z zakresu:

     • zagadnień inwestycyjnych,
     • zlecania prac remontowych i termomodernizacyjnych budynków, w tym przeprowadzanie postępowań przetargowych oraz koordynacja pracy Administracji Osiedlowych w tym zakresie,
     • nadzoru inwestorskiego nad pracami termomodernizacyjnymi, większymi pracami remontowymi i zagadnieniami inwestorskimi,
     • wydawania zgód i warunków prowadzenia robót remontowych w lokalach oraz montażu dodatkowego wyposażenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
     • wynajmu lokali użytkowych, garaży i dzierżawy gruntów,
     • wydawania zezwoleń i kontroli wywieszania reklam i szyldów,
     • roszczeń odszkodowawczych, w tym zgłoszenia szkód na mieniu w ramach posiadanego przez Spółdzielnię ubezpieczenia.

     Dział Eksploatacji

     tel. 14 656-77-11 lub 12, wew. 5

     Kierownik Działu: mgr inż. Marek Gajda

     Dział Eksploatacji prowadzi sprawy z zakresu:

     • odczytu i rozliczenia liczników ciepła (c.o. i c.c.w.), energii elektrycznej i gazowej, wodomierzy głównych i indywidualnych,
     • opomiarowania mieszkań w wodomierze indywidualne i podzielniki ciepła
     • sprawowania kontroli technicznej urządzeń i sieci c.o., c.c.w. i teletechnicznej,
     • prawidłowości funkcjonowania dźwigów osobowych,
     • remontów i wymiany dźwigów osobowych,
     • deratyzacji prowadzonej na budynkach i terenach Spółdzielni,
     • wydawania zgód i ustalania warunków technicznych wejścia na tereny Spółdzielni przez obcych wykonawców,
     • służebności przesyłu.

     Dział Finansowo-Księgowy

     Kierownik Działu: mgr Beata Skrabacz

     Dział Finansowo-Księgowy prowadzi sprawy z zakresu:

     • kompleksowej obsługi finansowej Spółdzielni,
     • rozliczeń wkładów mieszkaniowych,
     • sporządzania analiz i planów finansowych
     • naliczeń i rozliczeń z użytkownikami zajmującymi lokale w zasobach Spółdzielni – Czynsze, tel. 14 656-77-11 lub 12, wew. 2

     Stanowisko ds. windykacji

     tel. 14 656-77-11 lub 12, wew. 6

     Stanowisko ds. windykacji prowadzi sprawy z zakresu:

     • postępowania wobec dłużników Spółdzielni z tytułu zaległości w opłatach za zajmowane lokale,
     • przygotowywania dokumentacji w sprawach sądowych dotyczących nakazów zapłaty oraz eksmisji.