Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z kontaktem drogą elektroniczną

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z kontaktem drogą elektroniczną

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, z późn. zm.), dalej zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) informuję, iż: Administratorem Danych Osobowych jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd TSM.

 

  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora).
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  • Dane mogą być udostępniane przez Spółdzielnię podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie umów powierzenia danych oraz innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a po tym czasie przez okres realizacji obowiązku archiwizacyjnego.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółdzielni pod adresem e-mail: iod@tsmtarnow.pl
  • Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.