Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla Członków Spółdzielni, Pełnomocników oraz Ekspertów

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla Członków Spółdzielni, Pełnomocników oraz Ekspertów

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, ze zm.), dalej: RODO:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd TSM.
 2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw
  z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: iod@tsmtarnow.pl , a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • sporządzenia listy obecności Członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu(WZ) i dołączenia jej do protokołu obrad WZ oraz ustalenia ilości osób uprawnionych do głosowania uchwał zgodnie z art. 36 § 2 Prawa Spółdzielczego,
  • sporządzenia listy obecności Pełnomocników na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 83   11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz dołączenia jej do protokołu obrad WZ,
  • w celu sporządzenia protokołu obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z 41 §3 Prawa Spółdzielczego.
 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Podstawą prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na TSM) oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO (uzasadniony interes prawny TSM).
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.
 7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie 41 § 5 Prawa Spółdzielczego.
 8. Państwa dane mogą być udostępniane odbiorcom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (usługi informatyczne, radca prawny), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. Sąd, Policja, Urząd Skarbowy itd.). Powyższe podmioty będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Państwa praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 Jeśli korzystają Państwo z pomocy eksperta  (art. 36 § 7 Prawa Spółdzielczego), zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust 2 RODO, TSM zobowiązuje Państwa do poinformowania  go o tym, kto jest Administratorem Danych Osobowych, o celu przetwarzania (tj. sporządzenie listy obecności), o przysługujących prawach z tytułu przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz źródle pozyskania danych.