Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, 04.05.2016, s.1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO

Administratorem Danych Osobowych (ADO), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, koordynatorzy, osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy, Zlecenia, Zamówienia itp. jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd TSM.

  • Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest wymagane w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji zadań wynikających z Umowy/Zlecenia/Zamówienia itp. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i poprawnej realizacji Umowy/Zamówienia/Zlecenia.
  • Dane osobowe osób, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez TSM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer telefonu, adres email.
  • Dane osobowe, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy/Zlecenia/Zamówienia.
  • Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa/Zlecenie/Zamówienie itp. została/o wykonana/ne, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
  • Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od ADO dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Osobom, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Kontakt z Inspektorem ochrony danych w TSM: iod@tsmtarnow.pl.
  • Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować rozwiązaniem Umowy/Zlecenia/Zamówienia itp. z winy kontrahenta. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną ww. żądań skutkuje obowiązkiem kontrahenta niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
  • W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej TSM nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich.
  • TSM zobowiązuje Kontrahenta do poinformowania wskazanych przez siebie osób fizycznych niepodpisujących Umowy/Zlecenia/Zamówienia itp., o których mowa wcześniej, o treści niniejszej klauzuli informacyjnej.