Monitoring Wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dot. Monitoringu wizyjnego w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)), (Dz. Urz. UE L 119, z 4.5.2016, s.1) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd TSM.

 • Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi całodobowy monitoring w poniżej wymienionych obszarach:
  • Ul. Bitwy o Wał Pomorski 2 – monitoringiem objęto wejście do klatki od strony wschodniej i zachodniej (kamery na zewnątrz budynku), klatka, wejście do wind (kamery wewnątrz budynku);
  • Ul. Bitwy o Wał Pomorski 6 – monitoringiem objęto wejście do klatki od strony zachodniej (kamera na zewnątrz budynku), klatka , wejście do wind (kamery wewnątrz budynku).
  • Ul. Garbarska 15A– monitoringiem objęto parking przy budynku Garbarska 15A oraz teren przy budynkach Spadzista 4 i Spadzista 6,
  • Ul. Skowronków 11monitoringiem objęto parking przy budynku Skowronków 11, altanę śmietnikową, chodnik na ścianie szczytowej od strony zachodniej.
 • Celem monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa społeczności i osób przebywających na terenach objętych monitoringiem, należących do zasobów Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz ochrona mienia.
 • Cele przetwarzania danych wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Rejestracji podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 • W związku z prowadzonym monitoringiem posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich usunięcia oraz prawo do sprzeciwu.
 • Zapis z kamer będzie udostępniany wyłącznie uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze. Nagranie przekazywane jest organom ścigania wyłącznie na ich pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
 • Czas przechowywania danych na nośniku uzależniony jest od wielkości dysku, nie dłużej niż 20 dni.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@tsmtarnow.pl.