Komitety Mieszkańców Nieruchomości

Rada Nadzorcza Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z paragrafem 139 punkt 17 Statutu może powoływać Komitety Mieszkańców Nieruchomości.

Celem ich powoływania jest zaktywowanie i zintegrowanie mieszkańców do działań zmierzających do poprawy warunków zamieszkiwania w nieruchomościach oraz zapewnienie lepszej współpracy z mieszkańcami w realizacji zadań na rzecz osiedla lub poszczególnych nieruchomości.

Wnioski i opinie Komitetów Mieszkańców Nieruchomości podejmowane w ramach zakresu ich zadań mają wyłącznie charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla innych organów Spółdzielni.

Szczególne zasady funkcjonowania Komitetów Mieszkańców Nieruchomości ustala Regulamin Komitetów Nieruchomości Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 15 lipca 2011r wraz z późniejszymi zmianami.

Regulamin Komitetów Mieszkańców Nieruchomości do pobrania w pliku .PDF