Zarząd TSM

Skład Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

mgr inż. arch. Zbigniew Sipiora – Prezes Zarządu

  • absolwent Politechniki Krakowskiej – Wydział Architektury
  • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót
   NAWD-NB-8346
  • licencja zawodowa Zarządcy Nieruchomości nadana przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
   Nr 4489
  • wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektonicznej pod Nr Mp-0858
  • wpisany na listę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr MAP/BO/0009/07

 

mgr Kazimierz Kępowicz – Zastępca Prezesa ds. członkowsko-organizacyjnych

  • absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
  • uprawnienia lustracyjne nr 4360/99 wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą
  • egzamin państwowy dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa

 

mgr Katarzyna Starzyk – Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych, Główny Księgowy

  • absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
  • egzamin państwowy dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa,
  • absolwent studiów menedżerskich EXECUTIVE MBA

mgr inż. Krzysztof Piotrowski – Zastępca Prezesa ds. technicznych

  • absolwent Politechniki Krakowskiej – kierunek Budownictwo,
  • absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – kierunek Inżynieria Środowiska,
  • uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej MAP/0370/OWOK/10,
  • wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem: MAP/BO/0119/11,
  • wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Tarnowie.

 

Kierownicy działów:

mgr Beata Skrabacz – zastępca Głównego Księgowego, kierownik Działu Finansowo – Księgowego

mgr Wilhelmina Cebula – Kierownik Działu Organizacji i Samorządu

Maria Kazek – Kierownik Działu Członkowsko – Mieszkaniowego

mgr inż. Anna Dudek – Kierownik Działu Technicznego

mgr inż. Marek Gajda – Kierownik Działu Eksploatacji, Główny Specjalista,

Kierownicy Administracji:

Jacek Stepek – Kierownik Administracji Rejon nr 1

mgr Anna Węc-Barszcz – Kierownik Administracji Rejon nr 2

Elżbieta Kądziołka – Kierownik Administracji Rejon nr 3

inż. Bogdan Galus – Kierownik Administracji Rejon nr 4