Przyszłe cele

Nowa organizacja pracy Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

 1. Od 1 lipca 2015 roku obsługę konserwacyjno-remontową w TSM przejmą dwie jednostki, które zobowiązały się do zatrudnienia na okres minimum 3 lat pracowników objętych zwolnieniami grupowymi. Trzecią jednostką – odpowiedzialną za zieleń i odśnieżanie, która przejmie również część pracowników objętych grupowym zwolnieniem – będzie firma wyłoniona w ramach prowadzonego przetargu.
 2. Wprowadzono zasady wypłat dla jednostek zewnętrznych w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące czynności w ramach konserwacji, pielęgnacji zieleni i odśnieżania.
 3. Zgodnie z zapowiedziami powołano samodzielne stanowisko dla pracownika uniwersalnego przyporządkowanego do Działu Organizacyjnego.
 4. Pozostawiono dotychczasowy podział zasobów na cztery Administracje w niezmienionej obsadzie etatowej, ale przy zmienionych zakresach obowiązków.

Zamierzenia w gospodarce zasobami mieszkaniowymi:

 1. Ocieplenia i remonty budynków – w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego budynków (m.in. zły stan spoin pomiędzy płytami, filarków międzyokiennych, obróbek blacharskich i innych elementów budynku) Zarząd TSM podejmować będzie uchwały o przeprowadzeniu koniecznych remontów łącznie z ociepleniem budynku pomimo braku zgody większości mieszkańców. W przypadku, jeżeli budynek nie będzie posiadał niezbędnych środków będzie podejmowana decyzja o zwiększeniu opłat na Fundusz Remontowy Nieruchomości.
 2. Podzielniki kosztów ciepła – zgodnie z dyrektywą UE Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie dążyć do wyposażenia wszystkich mieszkań w podzielniki kosztów ciepła. Ponadto w budynkach, w których planowane będą roboty termomodernizacyjne wspierane przez Centralny Fundusz Remontowy warunkiem uzyskania pomocy będzie zamontowanie podzielników kosztów we wszystkich mieszkaniach (finansowane z Funduszu Remontowego Nieruchomości).
 3. Wodomierze – zgodnie z dyrektywą UE Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie dążyć do wyposażenia wszystkich mieszkań w indywidualne wodomierze do końca 2015 r. Na dzień dzisiejszy na 11 975 mieszkań 450 mieszkań jest bez wodomierzy. Docelowo planuje się montaż wodomierzy z odczytem radiowym.
 4. Centralna ciepła woda – TSM będzie dążyć do wykonania instalacji centralnej ciepłej wody we wszystkich mieszkaniach w budynkach, w których jest techniczna możliwość, a co najmniej 50% mieszkańców wyraziła zgodę na wykonanie instalacji. Wówczas Zarząd podejmie uchwałę o doprowadzeniu instalacji do wszystkich mieszkań ze względów bezpieczeństwa i względów ekonomicznych.
 5. Gospodarka odpadami komunalnymi – Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa dąży do zastąpienia nieestetycznych altan śmietnikowych nowoczesnymi półpodziemnymi kontenerami na śmieci.
 6. Środki Unijne – Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa podjęła działania w ramach jakich projektów można uzyskać środki Unijne. Preferowane kierunki:
  • Humanizacja blokowisk
  • Poprawa jakości życia
  • Rewitalizacja wraz z termomodernizacją
  • Oszczędność energii (dźwigi, oświetlenie)
  • Bezpieczeństwo
 7. Internetowy System Obsługi Mieszkańców – sprawdzenie opłat czynszowych, zgłaszanie awarii, interaktywne wzory pism.