Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza TSM sprawuje nadzór nad działalnością finansową i inwestycyjną Spółdzielni. Rada Nadzorcza składa się z 15 członków wybranych spośród członków Spółdzielni.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. Uchwalanie planów gospodarczych, programów budownictwa mieszkaniowego i programów działalności społecznej i kulturalnej.
 2. Nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) nadzorowanie i kontrola sposobu przeprowadzania w Spółdzielni postępowań o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych lub usług przez wykonawców zewnętrznych,
  c) nadzorowanie i kontrola organizowanych przez Spółdzielnię przetargów na zbycie praw do lokali,
  d) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych – ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
  e) przeprowadzenie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 3. Powoływanie biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
 6. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
 7. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
 8. Składanie Walnemu Zgromadzeniu lub jego części sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.
 10. Wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców.
 11. Uchwalanie regulaminów określonych w Statucie.
 12. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawach zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności.
 14. Podejmowanie – na wniosek większości właścicieli lokali zamieszkujących w budynku (budynkach), obliczonej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej – uchwał w sprawie zwiększenia obciążeń właścicieli lokali użytkowych położonych w tym budynku, z tytułu eksploatacji nieruchomości wspólnej.
 15. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w postanowieniach statutu.
 16. Ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
 17. Dla zapewnienia współpracy z mieszkańcami w realizacji zadań na rzecz osiedla lub poszczególnych nieruchomości w osiedlu Rada Nadzorcza może powoływać Komitety Mieszkańców Nieruchomości.

Szczegółowe zasady działalności i wyboru członków Rady Nadzorczej określają paragrafy 136-142 Statutu Spółdzielni.

Obecny skład Rady Nadzorczej Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

 1. Lizak Bogumił – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Białas Urszula – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Siembab-Kopacz Agnieszka – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Biedroń Mirosław
 5. Frysztak Piotr
 6. Gondek Dominik
 7. Janas Krzysztof
 8. Kazek Maria
 9. Kowalska Maria
 10. Mierzejewska Krystyna
 11. Pertkiewicz Zygmunt
 12. Plebanek Krzysztof
 13. Prusak Barbara
 14. Serwin Andrzej
 15. Żmuda Iwona

Zastępcy członków Rady Nadzorczej:

 1. Szczerba Jerzy
 2. Zborowski Maciej
 3. Gieroń Władysław