Sprawozdanie za rok 2015

 

1. Bilans na dzień 31.12.2015. .PDF
2. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Walnego Zgromadzenia Członków i Rady Nadzorczej Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie. .PDF
3. Sprawozdanie z działalności Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r. wraz z kierunkami działania. .PDF
4. Realizacja wniosków polustracyjnych za 2015 r. .PDF