Sprawozdanie za rok 2016

 

1. Bilans na dzień 31.12.2016. .PDF
2. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Walnego Zgromadzenia Członków i Rady Nadzorczej Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie. .PDF
3. Sprawozdanie z działalności Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 r. wraz z kierunkami działania. .PDF
4. Realizacja wniosków polustracyjnych za 2016 r. .PDF
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2016. .PDF