Sprawozdanie za rok 2018

 

 

1. Bilans na dzień 31.12.2018. .PDF
2. Informacja w sprawie przeprowadzonej w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lustracji pełnej za lata 2014-2016 oraz realizacja wniosków polustracyjnych. .PDF
3. Sprawozdanie z działalności Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 r. wraz z kierunkami działania. .PDF
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2018. .PDF
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego. .PDF