Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Zwołuje je Zarząd  przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Każdy członek Spółdzielni dysponuje jednym głosem, bez względu na ilość posiadanych udziałów. Ma prawo zabierania głosu i głosowania oraz bierne i czynne prawo wyborcze. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. Osoby prawne biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych w tym celu pełnomocników, a osoby ubezwłasnowolnione i małoletnie przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych.

Z uwagi na dużą ilość członków Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa dzieli Walne Zgromadzenia na części. Zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza. Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.

Członek dysponujący prawem do dwóch lub większej liczby lokali w zasobach Spółdzielni, składa do akt członkowskich pisemne oświadczenie, w której części Walnego Zgromadzenia zamierza uczestniczyć. Jeżeli nie złoży oświadczenia, jego obecność w jednej części Walnego Zgromadzenia wyklucza możliwość uczestnictwa w innych częściach Walnego Zgromadzenia.

O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zawiadamia członków Zarząd Spółdzielni.

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia określają paragrafy 108-135 Statutu Spółdzielni.