Ustawy

Prawo Spółdzielcze
Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Statut Spółdzielni

Statut Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulaminy Spółdzielni

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali związanych z naprawą i konserwacją lokali
oraz z tytułu rozliczania Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale
Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-BOK
Regulamin określający zasady wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania na terenach nieruchomości w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin Rady Nadzorczej Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin porządku domowego obowiązującego w budynkach TSM
Regulamin Komitetów Mieszkańców Nieruchomości
Regulamin gospodarki finansowej oraz zasad tworzenia i gospodarowania funduszami w TSM
Regulamin określający zasady akumulacji i wydatków środków z funduszy remontowych
Regulamin ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w TSM
Aneks nr 1
Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin określający tryb i zasady ogłaszania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin określający zasady udzielania zamówień przez Tarnowską Spółdzielnię Mieszkaniową
Regulamin określający zasady wynajmu lokali o innym przeznaczeniu oraz dzierżawy terenu w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
– Aneks nr 1