Ochrona Danych Osobowych

Aktualne klauzule informacyjne:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów przystępujących do przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób posiadających tytuł prawny do lokalu w zasobach TSM.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów przystępujących do przetargów.
Klauzula informacyjna dotycząca. przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla Członków Spółdzielni, Pełnomocników oraz Ekspertów.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z kontaktem drogą elektroniczną.