Informacja RODO

1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą 33-100 Tarnów,
ul. Sowińskiego 14, reprezentowana przez Zarząd TSM.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd TSM, Inspektorem Ochrony Danych, panią Ewą Olszewską, pod adresem:

  • Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 33-100 Tarnów, ul. Sowińskiego 14,
  • e-mail: iod@tsmtarnow.pl

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • Prawo dostępu do danych osobowych,
  • Prawo do sprostowania danych,
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Prawo do przenoszenia danych.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – mogą się Państwo skontaktować z nami na wybrany z poniższych sposobów:

  1. Pisemnie na adres: Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów
  2. Mailowo na adres: sekretariat@tsmtarnow.pl lub iod@tsmtarnow.pl

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi, co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli Uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Procedura dotycząca realizacji praw osób, których dane dotyczą obowiązująca w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Załącznik nr 1  – Wniosek

4. Klauzule informacyjne:

dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób posiadających tytuł prawny do lokalu w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pełnomocników/osób upoważnionych do reprezentowania osób posiadających tytuł prawny do lokalu w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów przystępujących do przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów przystępujących do przetargów na najem lokali mieszkalnych.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów przystępujących do przetargów.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych najemców lokali użytkowych lub miejsc postojowych/dzierżawców terenu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów na wynajem lokali użytkowych lub miejsc postojowych Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla członków spółdzielni, pełnomocników oraz ekspertów.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób prowadzących działalność gospodarczą w lokalu w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją (w tym drogą elektroniczną).

dotyczące monitoringu wizyjnego w TSM:

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny – ul. Bitwy o Wał Pomorski 6
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny – ul. Bitwy o Wał Pomorski 2
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny – ul. Garbarska 15A
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny – ul. Skowronków 11
Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny – ul. Promienna 24
Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny – ul. Paderewskiego 3A
Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny – ul. Bitwy pod Studziankami 10
Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny – os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 1

 

dotyczące nagrywania:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem rozmów telefonicznych przychodzących.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rejestracją dźwięku na Walnym Zgromadzeniu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.