Opłaty dodatkowe obowiązujące w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Lp.Rodzaj opłatyStawka
1Jednorazowa opłata za wykonanie 1 strony kopii dokumentu (z wyjątkiem Statutu i Regulaminów)1,00 zł + VAT
2Jednorazowa opłata za udzielenie informacji o przeprowadzonych transakcjach kupna-sprzedaży praw do lokalu, wydawanej na wniosek:
a) biegłych rzeczoznawców majątkowych,
b) biur/agencji nieruchomości,
c) studentów/słuchaczy wyższych uczelni
200,00 zł + VAT
3Jednorazowa opłata za wydanie zaświadczenia do kancelarii notarialnej od zbywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego z wyłączeniem umów zawieranych pomiędzy członkami Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (przez zbycie rozumie się każdą formę przeniesienia własności np. sprzedaż, darowizna, podział majątku, postępowanie spadkowe, zamiana itp.)150,00 zł
4Jednorazowa opłata za wydanie zaświadczenia celem założenia księgi wieczystej50,00 zł
5Jednorazowa opłata za wydanie zaświadczenia celem przedłożenia w Banku100,00 zł
6Jednorazowa opłata za udzielenie informacji dla komorników sądowych wynika z maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie takiej informacji zgodnie z przepisami ustawy o kosztach komorniczych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
7Opłata za wydanie zaświadczenia o posiadanym tytule prawnym do lokalu wydawanego na żądanie strony zainteresowanej celem przedłożenia do instytucji innej niż kancelaria notarialna, sąd, bank30,00 zł
8Opłata za udzielenie informacji o osobach posiadających prawo do lokalu w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wydawanej na wniosek:
a) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
b) Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń,
c) pozostałych firm ubezpieczeniowych z wyjątkiem Towarzystwa Ubezpieczeń SA UNIQA w sprawach likwidacji szkód,
d) banków,
e) funduszy powierniczych i inwestycyjnych,
f) kancelarii prawnych,
g) wierzycieli,
h) firm windykacyjnych,
i) biur/agencji nieruchomości.
50,00 zł + VAT
9Opłata miesięczna za prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym oraz umieszczenie na ścianie budynku informacji o tej działalności na tablicy o powierzchni
do 0,50 m2 (Powierzchnię lokalu mieszkalnego wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej określa zainteresowany, a w przypadku braku uzgodnienia przyjmuje się powierzchnię minimalną: 3,00 m2. Naliczenie i regulowanie tych opłat powinno następować na podstawie faktury wystawianej raz na kwartał.):
- w budynkach wysokich4,00 zł/m2 + VAT
- w budynkach niskich3,00 zł/m2 + VAT
10Opłata roczna za umieszczenie na elewacji budynku szyldu informacyjno – reklamowego
o powierzchni do 0,50 m2 (minimalny okres wywieszenie szyldu – ½ roku; w przypadku tablicy o większej powierzchni Zarząd Spółdzielni ustali opłatę na indywidualny wniosek zainteresowanego) przez:
- członka Spółdzielni 100,00 zł + VAT
- osoby nie będące członkami Spółdzielni, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje150,00 zł + VAT
11Opłata miesięczna za montaż reklamy wolnostojącej na terenach Spółdzielni (za każdy rozpoczęty m2 powierzchni tablicy reklamowej)20,00 zł + VAT
12Opłata miesięczna za umieszczenie reklam, plakatów i innych ogłoszeń o formacie A-4 na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni (cena z 1 tablicę):
- przez przedsiębiorców, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje1,65 zł + VAT
- przez osoby fizyczne nie będące członkami Spółdzielni 1,25 zł + VAT
- przez osoby fizyczne będące członkami Spółdzielni0,82 zł + VAT
13Opłata miesięczna za umieszczenie reklam, plakatów i innych ogłoszeń o formacie A-4 na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i Administracjach (cena za 1 tablicę)10,00 zł + VAT
14Opłata miesięczna za dostarczanie korespondencji drogą pocztową na adres inny niż adres lokalu3,50 zł

Opłaty dodatkowe zostały ustanowione Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 25/08 z dnia 24 czerwca 2008 roku (dot. pozycji nr 1), Uchwałą Zarządu Nr 75/20 z dnia 4 sierpnia 2020 roku (dot. pozycji nr 2 do 13) oraz Uchwałą Zarządu Nr 115/2019 z dnia 18 września 2019 roku (dot. pozycji nr 14) .

Wpłat należy dokonywać na konto:

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów
81 1020 4955 0000 7102 0008 9961 PKO BP I Oddział w Tarnowie