Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając z upoważnienia Statutu Spółdzielni § 111 i § 112 zwołuje:

1. Pierwszą część Walnego Zgromadzenia w dniu 21 maja 2024 r. na godzinę 1630. Zebranie odbędzie się w auli (C017) Akademii Tarnowskiej (dawna Akademia Nauk Stosowanych) w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8 (wejście od ul. Goldhammera). – Administracja Rejon I i Administracja Rejon III.
2. Drugą część Walnego Zgromadzenia w dniu 22 maja 2024 r. na godzinę 1630. Zebranie odbędzie się w auli (C017) Akademii Tarnowskiej (dawna Akademia Nauk Stosowanych) w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8 (wejście od ul. Goldhammera). – Administracja Rejon II i Administracja Rejon IV.

Porządek obrad części Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3 Wybór Prezydium: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Omówienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:
a) mandatowo – skrutacyjnej,
b) uchwał i wniosków.
6. Przedstawienie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej w przedmiocie ważności obrad.
7. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków w sprawie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r. wraz z kierunkami działania, omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 r. – dyskusja i podjęcie uchwał.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r., dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Omówienie wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej w Spółdzielni lustracji pełnej za lata 2020 – 2022 – dyskusja i podjęcie uchwały.
11. Informacja o realizacji ustaleń z przeprowadzonej lustracji w 2023 roku do 31.03.2024 r.
12. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., dyskusja i podjęcie uchwał w tej sprawie.
13. Omówienie wniosku Zarządu o upoważnienie go do zaciągania zobowiązań w formie kredytów bankowych w imieniu Spółdzielni i zatwierdzenia najwyższej sumy wszystkich zobowiązań Spółdzielni – dyskusja i podjęcie uchwały w tej sprawie.
14. Przedstawienie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 35/2023 z dnia 23.10.2023 r. w sprawie wystąpienia do Sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji – dyskusja i podjęcie uchwały.
15. Zakończenie obrad.

  • Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z  § 108 ust. 2 i § 115 Statutu prawo uczestniczenia w części Walnego Zgromadzenia z głosem stanowiącym przysługuje członkowi Spółdzielni lub ustanowionemu przez niego pełnomocnikowi. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnictwa pod rygorem ich nie uznania winny być złożone na piśmie przed rozpoczęciem obrad. Członkowie lub pełnomocnicy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni posiadać odpowiedni dokument tożsamości.
  • Sprawozdania, skrócony bilans oraz projekty uchwał będące przedmiotem obrad zostały wyłożone w Administracjach Osiedlowych oraz w biurze Zarządu. Pełny bilans jest do wglądu w biurze Zarządu, ul. Sowińskiego 14.

Informujemy, że pierwsza część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r.

Wszystkie terminy związane z wyłożeniem sprawozdań, projektów uchwał, zgłaszania projektów uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad biegną zgodnie z terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Statut, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni www.tsmtarnow.pl oraz w Zarządzie i Administracjach Osiedlowych.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu – Administracje Rejon I i III (.PDF)
Załącznik nr 2 – Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu – Administracje Rejon II i IV (.PDF)
Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa (.DOCX)(.PDF)