Mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła

Wypełniając obowiązek wynikający z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 roku (wraz z późniejszymi zmianami), Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że najniższą ceną obliczoną dla systemu ciepłowniczego MPEC S.A. w Tarnowie, która stosowana będzie od 1 marca 2023 r. w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi, jest średnia cena netto wytwarzania ciepła z rekompensatą – czyli cena, którą MPEC S.A. w Tarnowie stosuje w rozliczeniach z Tarnowską Spółdzielnią Mieszkaniową już od 1 października 2022 roku.

Oznacza to, że ceny ciepła stosowane przez MPEC S.A. Tarnów nie ulegają zmniejszeniu, a tym samym wyliczone zaliczki również pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że ceny jednoskładnikowe w zł netto za GJ (uwzględniające koszty stałe i zmienne) obliczone dla systemu ciepłowniczego MPEC S.A. w Tarnowie w oparciu o art. 3a Ustawy dla grupy taryfowej stosowanej dla budynków mieszkalnych (S.1.I) przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie
Cena z września 2022 roku
Maksymalna cena dostawy ciepła (cena z września 2022 powiększona o 40%)
Cena dostawy ciepła obliczona na podstawie aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła
Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe
cena netto
124,33 zł
174,06 zł
181,92 zł
152,29 zł
stawka VAT
5%
23%
23%
23%
cena brutto
127,53 zł
209,15 zł
223,76 zł
187,32 zł

Biorąc pod uwagę łączne szacowane zużycie ciepła w 2023 roku , średnie zaliczki na C.O. w zasobach Spółdzielni, przy zastosowaniu cen jednostkowych wskazanych w tabeli wyżej, wynosiłyby odpowiednio:

Mechanizm osłonowy
Średnia zaliczka na C.O. w Spółdzielni
Średnia zaliczka na C.O. w Spółdzielni (gdyby pozostawiono 5% VAT)
Wg cen z września 2022 roku
(dla porównania)
4,08 zł/m2
3,48 zł/m2
Wg aktualnych cen taryfowych
6,11 zł/m2
5,21 zł/m2
Wg cen maksymalnych (ceny z września 2022 powiększone o 40%)
5,71 zł/m2
4,87 zł/m2
Wg cen z rekompensatą
(obowiązujący dla TSM)
5,11 zł/m2
4,36 zł/m2

Natomiast, średni koszt przygotowania m3 ciepłej wody dla całej Spółdzielni wynosiłby odpowiednio:

Mechanizm osłonowy
Średnia cena ciepłej wody w Spółdzielni
Średnia cena ciepłej wody w Spółdzielni (gdyby pozostawiono 5% VAT)
Wg cen z września 2022 roku
(dla porównania)
44,93 zł/m3 wody
38,36 zł/m3 wody
Wg aktualnych cen taryfowych
67,30 zł/m3 wody
57,45 zł/m3 wody
Wg cen maksymalnych (ceny z września 2022 powiększone o 40%)
62,91 zł/m3 wody
53,70 zł/m3 wody
Wg cen z rekompensatą
(obowiązujący dla TSM)
56,34 zł/m3 wody
48,10 zł/m3 wody

Porównanie planowanych łącznych kosztów zakupu energii cieplnej w 2023 roku na potrzeby wszystkich zasobów Spółdzielni, w zależności od zastosowanych mechanizmów osłonowych oraz w stosunku do kosztów wg cen z września 2022 roku, przedstawiono na wykresie poniżej:

Z powyższego widać, że dzięki zastosowaniu cen z rekompensatą łączna oszczędność w całych zasobach Spółdzielni w 2023 roku w stosunku do podstawowej ceny taryfowej szacowana jest na ok. 10 000 000 zł. Oznacza to, że średnia zaliczka na C.O. przy zastosowaniu rekompensaty jest o ok. 1,00 zł/m2 niższa niż przy zastosowaniu cen taryfowych (z podatkiem VAT 23%), natomiast średni koszt ciepłej wody jest niższa o ok. 11 zł/m3. Różnice procentowe na poszczególnych budynkach są takie same i wynoszą ok. 16,3%, natomiast podane różnice kwotowe będą różne, w zależności od rzeczywistych kosztów ciepła, a tym samym od wysokości zaliczek.

Przykładowo: dla przeciętnego mieszkania o powierzchni 50 m2 i miesięcznym zużyciu wody 6 m3 (3 osoby x 2 m3) miesięczne koszty (C.O. i C.C.W.) z uwagi na wprowadzone rekompensaty są o ok. 116 zł mniejsze niż przy zastosowaniu cen taryfowych, co w skali roku daje ok. 1 392 zł.

Jednak co istotne, z uwagi na wprowadzoną przez rząd od 1 stycznia 2023 stawkę VAT w wysokości 23% (jeszcze w grudniu 2022 roku obowiązywała stawka 5%) realne oszczędności w 2023 roku z tytułu wprowadzonych rekompensat są dużo mniejsze, gdyż jednej strony otrzymujemy rekompensatę (ok. 10 000 000 zł), a z drugiej płacimy znacznie wyższy podatek VAT (o ok. 7 600 000 zł podatku więcej).

Porównując ceny taryfowe (bez żadnych mechanizmów osłonowych) z uwzględnieniem stawki podatku VAT 5% (czy takiej jaka obowiązywała jeszcze 31.12.2022 roku) z cenami z rekompensatą z uwzględnieniem stawki podatku VAT 23% (czyli obowiązującej od 01.01.2023 roku) okazuje się, że średnia zaliczka w Spółdzielni na C.O. przy zastosowaniu rekompensaty jest niższa już tylko o ok. 0,10 zł/m2 (niż przy zastosowaniu cen taryfowych z podatkiem VAT 5%), natomiast średni w Spółdzielni koszt ciepłej wody jest niższy tylko o ok. 1,11 zł/m3.

Przykładowo: dla przeciętnego mieszkania jak wyżej, miesięczne koszty (C.O. i C.C.W.) z uwagi na wprowadzone rekompensaty i zwiększoną stawkę VAT są mniejsze tylko o ok. 11,70 zł miesięcznie (niż przy zastosowaniu cen taryfowych z podatkiem VAT 5%), co w skali roku daje ok. 140 zł (!)

Zwracamy uwagę, że gdyby nie podniesiona przez rząd stawka VAT na ciepło z 5% do 23% (przypominamy, że przepisy unijne dopuszczają stawkę 5%), zaliczki na centralne ogrzewanie w większości budynków mogłyby pozostać na poziomie zaliczek z listopada 2022 roku, a cena ciepłej wody wzrosłaby średnio jedynie o 10%, a nie jak to miało miejsce – średnio o 26%.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi kosztów ciepła i sposobu ustalania opłat zaliczkowych na potrzeby C.O. i C.C.W