Walne Zgromadzenie 2022

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając z upoważnienia Statutu Spółdzielni §111 i 112 zwołuje Walne Zgromadzenie w czterech częściach w niżej wymienionych terminach:

 • pierwsza część Walnego Zgromadzenia (Administracja Rejon I) w dniu 5 maja 2022 r. na godzinę 1630.
 • druga część Walnego Zgromadzenia (Administracja Rejon II) w dniu 6 maja 2022 r. na godzinę 1630.
 • trzecia Walnego Zgromadzenia (Administracja Rejon III) w dniu 9 maja 2022 r. na godzinę 1630.
 • czwarta część Walnego Zgromadzenia (Administracja Rejon IV) w dniu 10 maja 2022 r. na godzinę 1630.

Zebranie odbędzą się w auli Akademii Nauk Stosowanych (dawna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8 (wejście od ul. Goldhammera).

Porządek obrad części Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Omówienie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji:
  • mandatowo – skrutacyjnej,
  • uchwał i wniosków,
  • wyborczej.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej w przedmiocie ważności obrad.
 6. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
 7. Przedstawienie protokołu Komisji wyborczej.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r. wraz z kierunkami działania, omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2020 r. – dyskusja i podjęcie uchwał.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r., dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r. wraz z kierunkami działania, omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz  przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2021 r. – dyskusja i podjęcie uchwał.
 11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r., dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 12. Informacja o realizacja ustaleń z przeprowadzonej lustracji za lata 2020 – 2021.
 13. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za okres od 1.01.2020 do 31.12.2021 r., dyskusja i podjęcie uchwał w tej sprawie.
 14. Wybór Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 15. Wybór delegata na X Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.
 16. Omówienie wniosku Zarządu o upoważnienie go do zaciągania zobowiązań w formie kredytów bankowych w imieniu Spółdzielni i zatwierdzenia najwyższej sumy wszystkich zobowiązań Spółdzielni, dyskusja i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 17. Przedstawienie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wystąpienia do Sądu z żądaniem sprzedaży lokalu
  w drodze licytacji:
  • odwołanie od Uchwały nr 30/19 z dnia 26.08.2019 r.,
  • odwołanie od Uchwały nr 3/21 z dnia 25.01.2021 r.
 18. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej.
 19. Omówienie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości – działki nr 77/185 obręb 152 o pow. 2614 m2 KW TR1T/00108029/2 – dyskusja i podjęcie uchwały.
 20. Przedstawienie protokołów Komisji mandatowo – skrutacyjnej w sprawie wyników głosowania:
  • Wyboru Rady Nadzorczej,
  • Wyboru Delegata na X Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.
 21. Zakończenie obrad.
 • Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z  § 108 ust. 2 i § 115 Statutu prawo uczestniczenia w części Walnego Zgromadzenia z  głosem stanowiącym przysługuje członkowi Spółdzielni lub ustanowionemu przez niego pełnomocnikowi. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnictwa pod rygorem ich nie uznania winny być złożone na piśmie przed rozpoczęciem obrad. Członkowie lub pełnomocnicy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni posiadać odpowiedni dokument tożsamości.
 • Wybory do Rady Nadzorczej organizowane są zgodnie z § 113 i § 131 Statutu. Wzory dokumentów związanych z wyborem do Rady Nadzorczej są do pobrania w Dziale Samorządu i Organizacji w biurze Zarządu (pokój nr 24). Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej wraz z wymaganą dokumentacją należy dostarczyć ostatecznie  do dnia 19 kwietnia 2022 r. godz. 15-ta do biura Zarządu ul. Sowińskiego 14. Wybór delegata na X Zjazd MZRSM organizowany jest zgodnie z § 113 i 131 Statutu. Zgłoszenia należy dostarczyć do biura Zarządu Spółdzielni na 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. Druki zgłoszeń do pobrania w Dziale Organizacji i Samorządu Zarządu Spółdzielni.
 • Sprawozdania, skrócony bilans oraz projekty uchwał będące przedmiotem obrad zostały wyłożone w Administracjach Osiedlowych oraz w biurze Zarządu. Pełny bilans jest do wglądu w biurze  Zarządu, ul. Sowińskiego 14.

Informujemy, że pierwsza część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 5 maja 2022 r.

Wszystkie terminy związane z wyłożeniem sprawozdań, projektów uchwał, zgłaszania projektów uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad biegną zgodnie z terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Statut oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem
w Walnym Zgromadzeniu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni
www.tsmtarnow.pl oraz w Zarządzie i  Administracjach Osiedlowych.