WALNE ZGROMADZENIE 2023 – PODSUMOWANIE GŁOSÓW

Uchwała nr 41/2023 Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 6 czerwca 2023 r.

Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie działając zgodnie z § 133 ust. 8 i 9 oraz § 131 ust. 9 i 10 Statutu TSM dokonał sumowania głosów oddanych na poszczególne uchwały podczas odbytych w 2023 roku części Walnego Zgromadzenia i stwierdza, że:

Lp. Nazwa uchwały  
1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok wraz z kierunkami działania przyjęta
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok przyjęta
3. Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2022 rok przyjęta
4. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok przyjęta
5. Udzielenie absolutorium Panu Zbigniewowi Sipiora udzielono absolutorium
6. Udzielenie absolutorium Panu Kazimierzowi Kępowicz udzielono absolutorium
7. Udzielenie absolutorium Pani Katarzynie Starzyk udzielono absolutorium
8. Udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu udzielono absolutorium
9. Udzielenie upoważnienia Zarządowi do zaciągania zobowiązań w formie kredytów bankowych i pożyczek w imieniu Spółdzielni przyjęta
10. Zbycie nieruchomości: udziału 12/20 części w działce nr 250/13 obręb 109, o KW Nr: TR1T/00117608/1 przyjęta
11. Zbycie nieruchomości: działek nr 10/29 i nr 10/30 o łącznej powierzchni 511 m2 obrębu 162, objętych KW Nr: TR1T/00087493/1 przyjęta