Walne Zgromadzenie 2023 r.

Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając z upoważnienia Statutu Spółdzielni § 111 i § 112 zwołuje:
1) pierwszą część Walnego Zgromadzenia obejmująca Administrację Rejon I i III – w dniu 1 czerwca 2023 r. na godzinę 1630.
2) drugą część Walnego Zgromadzenia obejmująca Administrację Rejon II i IV – w dniu 2 czerwca 2023 r. na godzinę 1630.

Zebranie odbędzie się w auli (C017) Akademii Nauk Stosowanych (dawna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8
(wejście od ul. Goldhammera).

Porządek obrad części Walnego Zgromadzenia:

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium.
 4. 4. Omówienie porządku obrad.
 5. 5. Wybór Komisji:
  a) mandatowo – skrutacyjnej,
  b) uchwał i wniosków.
 6. 6. Przedstawienie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej w przedmiocie ważności obrad.
 7. 7. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
 8. 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r. wraz z kierunkami działania, omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2022 r. – dyskusja i podjęcie uchwał.
 9. 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r., dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. 10. Informacja o realizacji ustaleń z przeprowadzonej lustracji za 2022 rok.
 11. 11. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., dyskusja i podjęcie uchwał w tej sprawie.
 12. 12. Omówienie wniosku Zarządu o upoważnienie go do zaciągania zobowiązań w formie kredytów bankowych w imieniu Spółdzielni i zatwierdzenia najwyższej sumy wszystkich zobowiązań Spółdzielni, dyskusja i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 13. 13. Omówienie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości:
  a) udziału w wysokości 12/20 w działce nr 250/13, obręb 109, KW TR1T/00117608/1,
  b) działek nr 10/29 i nr 10/30, obręb 162, KW TR1T/00087493/1 stanowiące komunikację przy zespole Pawilonów Słoneczna 56 A – K
  – dyskusja i podjęcie uchwał.
 14. 14. Zakończenie obrad.

A. Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z 108 ust. 2 i § 115 Statutu prawo uczestniczenia w części Walnego Zgromadzenia z głosem stanowiącym przysługuje członkowi Spółdzielni lub ustanowionemu przez niego pełnomocnikowi. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnictwa pod rygorem ich nie uznania winny być złożone na piśmie przed rozpoczęciem obrad. Członkowie lub pełnomocnicy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni posiadać odpowiedni dokument tożsamości.

B. Sprawozdania, skrócony bilans oraz projekty uchwał będące przedmiotem obrad zostały wyłożone w Administracjach Osiedlowych oraz w biurze Zarządu. Pełny bilans jest do wglądu w biurze Zarządu, ul. Sowińskiego 14.


Informujemy, że pierwsza część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 r.
Wszystkie terminy związane z wyłożeniem sprawozdań, projektów uchwał, zgłaszania projektów uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad biegną zgodnie z terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Statut, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni www.tsmtarnow.pl oraz w Zarządzie i  Administracjach Osiedlowych.


Załączniki:
Załącznik nr 1 – Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu – Administracje Rejon I i III (.PDF)
Załącznik nr 2 – Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu – Administracje Rejon I i III (.PDF)
Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa (.DOCX)(.PDF)