Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024.

Zarząd w imieniu Rady Nadzorczej Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2023 i 2024.

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • – badanie sprawozdania finansowego Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie za rok obrotowy 2023 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  • – badanie sprawozdania finansowego Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie za rok obrotowy 2024 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
  1. Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie ofert na adres Spółdzielni lub drogą mailową z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdań finansowych” w terminie do 29 września 2023 r. do godz. 1500, w siedzibie Spółdzielni pod adresem: Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów, e-mail: sekretariat@tsmtarnow.pl.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

Informacji udziela:

Katarzyna Starzyk  – 14 656-77-11   e-mail: katarzyna.starzyk@tsmtarnow.pl

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na badanie bilansu (.PDF)